DOLS - dveře, okna, poštovní schránky 

...detaily vašeho domova 

english deutsch

Etický kodex

Všeobecné zásady

 1. Respektujeme Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů a uvědomujeme si naši zodpovědnost dodržovat tato práva v souvislosti s naší činností ve vztahu k našim zaměstnancům a společenstvím, v nichž působíme a žijeme.
 2. Zavazujeme se vykonávat naši podnikatelskou činnost s vysokým morálním a etickým standardem.
 3. Jsme pro otevřený dialog s těmi, kteří jsou vystaveni vlivu naší činnosti. Odpovídáme na dotazy externích stran a komunikujeme se subjekty vystavenými našemu vlivu včas a efektivně.
 4. Na našich pracovištích nevyužíváme nucenou a otrockou práci, ani jiné formy nedobrovolné práce. Nedovolujeme žádné praktiky, jež by omezovaly volný pohyb zaměstnanců.
 5. Nezaměstnáváme žádnou osobu mladší patnácti let a v oblastech , kde místní normy udávají věk vyšší, nezaměstnáme žádnou osobu mladší, než je zákonem stanovený minimální věk.
 6. Poskytujeme všem rovné příležitosti, bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženské vyznání, etnickou příslušnost, či jinou odlišující charakteristiku. Nedovolujeme diskriminaci a obtěžování.
 7. Poskytujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí a zavazujeme se k jeho trvalému zlepšování. Písemné instrukce týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce jsou k dispozici na všech pracovištích.
 8. Uznáváme právo zaměstnanců zakládat odbory, či stávat se jejich členy v souladu s právním řádem a principy každého státu.
 9. Nebudeme jednat v rozporu s příslušnými zákony na ochranu hospodářské soutěže.
 10. Nenabídneme ani neposkytneme žádnou nedlužnou platbu, či jinou pozornost žádné osobě nebo subjektu se záměrem přimět danou osobu či subjekt, aby jednaly proti předepsaným povinnostem, za účelem získání či udržení obchodu pro objednatele.
 11. Nebudeme žádat a nepřijmeme žádnou nedlužnou částku, či jinou pozornost, jež je nabízena za účelem přimět nás, abychom jednali proti našim předepsaným povinnostem.
 12. Přemýšlíme dopředu, abychom zjistili, jaký dopad bude mít naše práce na životní prostředí a naše rozhodnutí zakládáme na dostupných a relevantních faktech.
 13. Jsou-li k dispozici vhodné alternativy, vyhýbáme se materiálům a metodám představujícím riziko pro životní prostředí. Snažíme se doporučovat klientům, aby užívali environmentálně (šetrnější k životnímu prostředí) přijatelnější alternativy, kdykoli to okolnosti dovolují.
 14. Neangažujeme se v aktivitách, jež s sebou nesou nepřijatelná environmentální a sociální rizika. Snažíme se taková rizika identifikovat co nejdříve, abychom mohli včas činit adekvátní opatření a rozhodnutí.

Vztah a jednání se zákazníky

 1. Se zákazníkem jednáme vždy vlídně a ochotně.
 2. Zákazníkovi vždy pomůžeme odbornou radou a správnou informací.
 3. Termíny sjednané se zákazníkem vždy dodržujeme.
 4. O ceně služby informujeme zákazníka předem.
 5. U zákazníka se chováme jako na návštěvě.
 6. Veškerou naši činnost provádíme v souladu s obecně uznávanými a platnými předpisy.
 7. Při naší práci používáme pouze výrobky či materiály uznané pro dané použití.
 8. Doklady o provedené službě vystavujeme zákazníkovi neprodleně a úplně včetně podmínek záruky.
 9. Eventuální oprávněnou příčinu zákazníkovi nespokojenosti promptně napravíme. Pokud zákazníkovi cokoliv, byť ústně slíbíme, slib dodržíme. V případě, že následně zjistíme, že slib nelze dodržet, okamžitě zákazníka informujeme.
 10. Jakémukoliv konfliktu předcházíme trpělivostí, sebeovládáním a věcným jednáním.

Interní zásady

 1. V jednání se spolupracovníky jednáme a chováme se vlídně, nezneužíváme funkční nadřazenost.
 2. Vzájemně si vypomáháme radou, věcně řešíme všechny vyskytující se problémy.
 3. Dodržujeme společností vydané pokyny a nařízení, nepřiděláváme práci spolupracovníkům tím, že nedodržujeme dohodnuté termíny a včasně a přesně nedáváme informace.
 4. Přidělenou práci vykonáváme svědomitě, kvalitně s maximální odborností, dodržujeme předpisy BOZP.
 5. Při zjištění jakýchkoliv nedostatků ihned informujeme nejbližšího vedoucího pracovníka.
 6. Dbáme na čistotu a pořádek na pracovištích a ochranu majetku společnosti.
 7. Nezneužíváme majetek společnosti k soukromým účelům.

V Šumperku 2.7.2009

Š i m e k Vladimír
ředitel společnosti

Rozdělovník: Ing. Zapletal, Ing. Zatloukal, Ing. Brokeš, p. Novohradský, p. Šubrt, p. Vintrlík.

 
 
 

volejte zdarma 800 185 247 © DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.
Informační oznámení k EET
Zpracování osobních údajů